PTT
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
ความสำเร็จของเรา
ข่าวและกิจกรรม
รับสมัครงาน
การแจ้งงานบริการ
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
PTT

PTT ICT Email Facebook PTTICTSolutions Twitter PTTICTSolutions
 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ความสำเร็จของเรา

 
บุคลากรของเรา

บุคลากรในองค์กรจะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จึงได้กำหนดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดแหล่งสั่งสมความสามารถความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการการเสนอบริการ (Solutions Management) การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Consulting) เป็นต้น เพื่อที่องค์กรจะได้เรียนรู้และใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจ


การวางกลยุทธ์โครงสร้างขององค์กรจะเป็นการให้กรอบที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการทำธุรกิจ
Shared Services โดยเน้นการสร้าง Synergies และกิจกรรมที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสำหรับสร้างแรงจูงใจร่วมกัน หรือสร้างการทำงานร่วมกันให้กับพนักงาน


การบริหารทรัพยากรบุคคลเน้นที่การพัฒนาระบบงานที่ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานระดับสูงโดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกระบบจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การก้าวหน้าในสายอาชีพ พัฒนาการบริหารและกิจกรรมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ว่า
บุคลากรที่มีคุณภาพ คือ หัวใจความสำเร็จของเราแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 11:23 น.
 

Copyright © 2010 PTT ICT Solutions Company Limited, a member of PTT Group. All Rights Reserved.